Priser og vilkår

1. Generelt
Vi bestreber oss for å yte best mulig bistand til den enkelte. Oppdraget vil bli utført i samsvar med de avtalte oppdragsvilkår og i samsvar med advokatforskriften.

2. Gjennomføring av oppdraget
Advokaten har ansvaret for at oppdraget blir utført på en best mulig måte for klienten.

3. Prisinformasjon
De fleste saker avregnes i henhold til medgått tid. Det er imidlertid også andre såkalte salærmomenter som har betydning for salærberegningen. Her kan nevnes spesielt arbeidets art og kompleksitet, advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse, det oppnådde resultat, og hvor store verdier oppdraget gjelder.

For saker som ikke dekkes under lov om fri rettshjelp, har vi veiledende timepris på kr 1200-1600,- pr. time eks. mva. Timeprisen dekker alle normale kontoromkostninger, herunder sekretærtjeneste. Dersom det imidlertid påløper spesielle utlegg, reiseutgifter, gebyrer til offentlige instanser som vi må legge ut, kommer dette i tillegg.

4. Fri rettshjelp
Etter lov om fri rettshjelp kan visse saker gi rett til bistand som betales av staten. Forutsetningen er at inntekt og formue ikke overskrider visse grenser. For tiden er bruttoinntektsgrensen kr 246.000,- for enslige personer og 369.000,- for ektefeller/samboere. Formuesgrensen (netto) er kr 100.000,-. I de fleste tilfeller påløper det en viss egenandel. For nærmere informasjon, gå til www.jus.no.

5. Retthjelpforsikring
I visse typer saker kan det oppnås rettshjelpdekning i følge din forsikringspolise. Det bør undersøkes om det er aktuelt, og i tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig. Dersom det ikke avtales at vi skal melde om rettstvisten til forsikringsselskapet, må du selv sørge for å varsle forsikringsselskapet. Utgiftene til juridisk assistanse vil bli avregnet på vanlig måte, men en vesentlig del av omkostningene kan bli dekket av ditt forsikringsselskap, dersom den aktuelle tvist er forsikringsdekket. I disse sakene påløper det alltid egenandel i form av grunnegenandel og en prosentandel. Det er viktig å påpeke at forsikringsselskapene har begrensninger, men vårt salærkrav er ikke begrenset av hva forsikringsselskapet finner å ville dekke. Som klient er du ansvarlig overfor oss for vårt salærkrav.

6. Klage
Er du misfornøyd med den måten saken er håndtert på, har du anledning til å klage. Den norske Advokatforening behandler klager som gjelder advokater og salærberegninger, samt spørsmål om advokaten har opptrådt i strid med regler for god advokatskikk. Klagebehandlingen er gratis. Klagefristen er som hovedregel 6 måneder, regnet fra det tidspunkt klageren ble kjent med de omstendigheter som klagen grunnes på. For nærmere informasjon kan du gå inn på jus.no.